Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, zwane dalej „Centrum”, jest zespołem szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. Utworzone zostało dnia 01 stycznia 2016 roku. Siedzibą Centrum jest miasto Mysłowice.

Organem prowadzącym Centrum jest Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 8, zwana dalej „organem prowadzącym”. Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej jest osobą prawną Kościoła na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Centrum wchodzą:

 1. Szkoła Policealna „SOCIUS” w Mysłowicach,
 2. Szkoła Policealna „SOCIUS” w Chorzowie.
 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mysłowicach
 4. Akademia TaMa
 5. Akademia Dialogu

Misją Jezuickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest Kształcenie profesjonalistów na miarę potrzeb społecznych w oparciu o chrześcijańską antropologię i ignacjańską pedagogikę.

W Centrum prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy specjalizacyjne, kursy kompetencji ogólnych oraz inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Centrum podejmuje działania w zakresie poradnictwa oraz wsparcia społecznego.

Centrum realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z uwzględnieniem celów własnych organu prowadzącego, a w szczególności:

 1. zapewnia uczniom i słuchaczom wszechstronny rozwój osobowości, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej, w oparciu o chrześcijańską antropologię i ignacjańską pedagogikę;
 2. realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej ramowe plany nauczania, podstawę programową kształcenia w zawodach, programy nauczania w określonych zawodach oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy;
 3. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
 4. stwarza warunki do pełnej realizacji zadań w zakresie edukacji, rozwija zainteresowania oraz pomaga w świadomym wyborze dalszego kształcenia oraz zaplanowania ścieżki kariery zawodowej;
 5. organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów i słuchaczy w celu opanowania umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie;
 6. umożliwia rozwijanie kultury pracy opartej na postępie technologicznym, ekonomicznym i organizacyjnym;
 7. kształtuje etyczne postawy niezbędne do pełnienia funkcji zawodowych;
 8. prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Centrum współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie:

 1. kształcenia zawodowego dualnego;
 2. organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego;
 3. przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców;
 4. kształcenia ustawicznego pracowników.

Centrum współpracuje z urzędami pracy oraz innymi właściwymi instytucjami w zakresie rekwalifikacji kadr, z placówkami szkolenia zawodowego, placówkami oświatowo – wychowawczymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, z organizatorami kształcenia ustawicznego, szkołami wyższymi i stowarzyszeniami zawodowymi oraz instytucjami pozarządowymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Działalność Centrum wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym i zawodowym oraz wymaganiom i oczekiwaniom współczesnego rynku pracy.

Socius - bezpłatne szkoły policealne

Szkoła Policealna SOCIUS Jezuitów w Chorzowie i Mysłowicach kształci kadrę do pomocy społecznej i opieki medycznej w systemie stacjonarnym i zaocznym.

Więcej

TaMa - poradnictwo i wsparcie

Akademia TaMa to odpowiedź głównie na potrzeby Rodzin. W ramach Akademii oferujemy poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne, prawne i duchowe.

Więcej

Akademia Dialogu - kursy i szkolenia

Akademia Dialogu obejmuje wszelkiego rodzaju szkolenia dla kadry medycznej, społecznej i pedagogicznej oraz doradztwo zawodowe.

Więcej