Warsztat „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ.

– umożliwia jego uczestnikom poznanie i doświadczenie życia według Programu 12 Kroków.

Program 12 Kroków, to program rozwoju duchowego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji, to osobista
i duchowa praca inspirowana w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

DWANAŚCIE KROKÓW
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów .
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.
10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Adresat – kto może być uczestnikiem spotkań?
Osoby:
1. uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,
2. zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
3. zmagające się z zaniżoną samooceną,
4. bojące się odrzucenia,
5. z tendencją do izolowania się,
6. zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
7. przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
8. uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
9. przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
10. zranione w dzieciństwie,
11. posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
12. mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
13. mające trudności z zachowaniem granic w bliskich relacjach,
14. szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem,
15. pragnące zmiany swojego życia na lepsze,
Praca z programem „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” obejmuje :
1. Pracę indywidualną pomiędzy spotkaniami według podręcznika oraz pracę grupową.
2. Uczestnicy warsztatu dzielą się w grupie:
• swoimi doświadczeniami, osobistymi refleksjami, przemyśleniami powstającymi podczas pracy indywidualnej z materiałami formacyjnymi,
• bieżącymi doświadczeniami z tygodnia,
• reakcjami na treści edukacyjne, wnoszone przez prowadzących podczas spotkania.
• uczestnicy mogą odnosić się również do wypowiedzi poprzedników, jednak raczej w kontekście własnych doświadczeń.

3. Spotkania odbywają się co tydzień i trwają 2 godziny zegarowe przez okres około dwóch lat.
4. Udział w Warsztacie jest odpłatny 35 zł za 1 spotkanie (płatne za miesiąc z góry) + 130 zł opłata jednorazowa za materiały początkowe. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia płatności.
5. Na początek i koniec spotkania odbywa się wspólna modlitwa –„Modlitwa o pokój Ducha.
Oczekiwane efekty:
• uporządkowanie hierarchii wartości,
• wzmocnienie własnej osobowości,
• poznanie i zrozumienie własnych uczuć, przeżyć i doświadczeń,
• nauczenie się odważnego mówienia o sobie, o swoich uczuciach i potrzebach, o sprawach trudnych, nazywania problemów, emocji, potrzeb,
• rozwój umiejętności społecznych ( głównie umiejętności słuchania bez oceniania i krytyki, przyjmowania innych takimi jakimi są, empatii („tak też można myśleć czy czuć”…)
• nauczenie się, jak radzić sobie z osobistymi problemami,
• pogłębienie relacji z Bogiem,
• poznawanie innych ludzi, nabranie zaufania do nich,
• doświadczenie troski ze strony członków grupy.

Prowadzący:

Anna Matwijko – Ukończyła studia pedagogiczne. Od ponad 30 lat pracuje jako nauczyciel i wychowawca młodzieży. Jest absolwentką warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Działała w Jezuickim Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej – Manresa. Szczególnie jest jej bliska Wspólnota Trudnych Małżeństw-Sychar, w której angażuje się w niesienie pomocy małżeństwom przeżywającym kryzysy i w działania służące wzmocnieniu osobowości człowieka.

Zapisy:

Trwają zapisy do następujących grup:

1.      Grupa świecka – kolejna edycja

2.      Grupa kapłańska

3.      Grupa sióstr zakonnych

Zajęcia rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczny uczestników.

Zapisów można dokonać przez poniższy formularz lub przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres e-mail: biuro@jckziu.edu.pl

karta zgłoszeniowa do programu 12 kroków

Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia życia

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jej głównym celem jest ochrona życia i (…)

Czytaj więcej

Udział Opiekuna medycznego w leczeniu farmakologicznym osoby chorej i niesamodzielnej

Udział w szkoleniu umożliwi opiekunom medycznym i opiekunom osób chorych i niesamodzielnych oraz słuchaczom II semestru kształcącym się w zawodzie opiekun medyczny uzupełnienie zakresu wiadomości i (…)

Czytaj więcej

Zadania Opiekuna w wykonywaniu świadczeń u pacjenta z cukrzycą

Zadania opiekuna w wykonywaniu świadczeń u chorego z cukrzycą Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna powodująca wiele poważnych powikłań. Długotrwałe utrzymywanie się stanu hiperglikemii (…)

Czytaj więcej

Praca z Seniorami oparta na metodzie Marii Montessori

Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem (…)

Czytaj więcej